דוח"ות היזון חוזר

הפקת דו"חתיאור דוח"ות:


  1. היזון חוזר - שגויים ברמה טכנית


פירוט שגויים במבנה הנתונים, למשל, חסר נתון חובה, אין התאמה בין קודים שונים וכו'.

אם בניסיון להפיק דו"ח מתקבלת הודעה "לא אותרו נתונים לדו"ח" - מצב תקין, לא נתקבלו שגויים.


כל שורה בדו"ח מתייחסת לרכיב אחד של פוליסה, למשל: תגמולי עובד, פיצויים.


  1. היזון חוזר - שגויים ברמת תוכן הרשומה


דו"ח זה מפרט תקלות מבחינת תוכן, למשל, מ"ז לא מוכר, הסעיף שעבורו מדווח תשלום לא קיים בפוליסה , פוליסה בוטלה וכדומה.


כמו בדו"ח קודם, אם לא אותרו נתונים לדו"ח - זוהי בשורה טובה (בתנאי שנתקבלו ונקלטו כל הקבצים של היזון חוזר מהיצרנים).


כל שורה בדו"ח מתייחסת לרכיב אחד של פוליסה, למשל: תגמולי עובד, פיצויים.


  1. היזון חוזר - סטטוס העברת כספים


הדו"ח מפרט סטטוס תשלומים לקופות - בין אם המצב תקין או לא. כל שורה מתייחסת להפקדה אחת.


  1. היזון חוזר - אופן רישום זכויות


דו"ח זה נותן אפשרות לסנן ולהציג רק שגויים:הדו"ח למעט פרטים כלליים מציג השוואה בין המצב המדווח לבין המצב אצל יצרן אחרי הקליטה בפועל. ההשוואה מתבצעת לפי הפרמטרים המפורטים במסך האופציות (ראו תמונה למעלה).


אם לבחור חלק של הסעיפים, לדו"ח ייכנסו רק רשומות שמכילות שגויים בסעיפים שנבחרו. למשל, אם לבחור רק "שכר לפוליסה", הדו"ח ייראה כך:
אם לבטל את האופציות ע"י קליק על הדו"ח יציג את כל הנתונים שנרשמו במערכת, כולל אלה שבהם תוכן שדווח זהה לתוכן שנתקבל.

כל שורה בדו"ח מתייחסת לרכיב אחד של פוליסה, למשל: תגמולי עובד, פיצויים.