עיון במעסיק; חתכים נוספים

לאחר יצירת מנה בחלק העליון הימני של המסך תופיע רשימת מעסיקים. בחירת מעסיק מסוים תגרום להצגת רשימת העובדים של אותו מעסיק בטבלה מתחת לרשימת מעסיקים:חשוב: במסך מוצגים רק מעסיקים, עובדים ותכניות שנתקבל לגביהם היזון חוזר לתקופה שנבחרה. במידה ולא קיים היזון חוזר - הנתון פשוט יחסר במסך.


כפי שרואים בצילום למעלה, חלק של העובדים מסומנים באדום. זה אומר שהמערכת איתרה בעיה פוטנציאלית עם קליטת הכספים. אין בזה מסקנה חד-משמעית, מכיוון שתוכן התגובות מיצרנים יכול להיות מורכב ואפילו סותר את עצמו. הבדיקה שהמערכת מבצעת מבוססת על השוואת הסכומים שדווחו מול הסכומים שנקלטו לפי היזון חוזר. אין התייחסות לנוסחאות בפירוט השגיאות - זה נשאר לשיקול דעתו של המשתמש.


כאשר בכוונתכם להתמקד במעסיק שנבחר ולעבור על כל השגויים שלו, ניתן ומומלץ לבצע בדיקה נוספת שלוקחת כמה שניות טובות ולכן לא מתבצעת אוטומטית:


  • יש לעמוד עם העכבר ברשימת העובדים עם לחיצה ימנית ולבחור בסעיף "בדיקה מתקדמת" (צילום מסך למעלה).


לאחר הבדיקה מספר "האדומים" יכול להצטמצם - דבר שיחסוך לכם זמן יקר.

שימו לב: במעבר למעסיק אחר וחזרה הבדיקה המתקדמת מתבטלת ויש לבצע אותה  מחדש.


בסיום טיפול בעובד ניתן לסמן אותם ב"V".


מעל רשימת העובדים מופיעות אופציות תצוגה:


סימון של "כל השגויים" יסנן את הרשימה ויציג רק את השגויים

סימון של "שגויים שטרם טופלו" יסנן את הרשימה ויציג רק את העובדים ה"אדומים" שטרם סומנו ב"V".


בחלק העליון של המסך מופיעות אופציות סינון כלליות:


סימון "V" ליד אופציה יגרום לסינון של הנתונים בהתאם.

יש לציין שהסינון יחול בכל מקרה על הנתונים שבמנה בלבד. למשל, אם במנה אין נתונים לגבי שכר דצמבר, בחירת אופציה להציג חודש שכר כולל דצמבר לא יעשה קסם ונתוני דצמבר עדיין יהיו חסרים.