צמוד שכר עם תקרה מזכה

חישוב שכר לפוליסה

שכר המבוטח או תקרה מזכה, לפי הקטן שבהםחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה בכפוף להפרשות למבוטח ובכפוף לסדר חלוקת פרמיה בין הפוליסות