צמוד שכר לפוליסה

חישוב שכר לפוליסה

ערך התחלתי צמוד לשכר המבוטח, כפוף לסדר חלוקת שכר לפוליסות
ניתן לקבוע תקרה/רצפהחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה בכפוף להפרשות למבוטח ובכפוף לסדר חלוקת פרמיה בין הפוליסות