צמוד שכר משלים

חישוב שכר לפוליסה

השלמה עד מלוא שכר מבוטח
ניתן לקבוע תקרה/רצפהחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסה בכפוף להפרשות למבוטח ובכפוף לסדר חלוקת פרמיה בין הפוליסותהערה

למובטח יכולה להיות רק פוליסה אחת מסוג זה


לא ניתן לקבוע סוג הצמדה זה בסעיף נפרד של פוליסה עם סוג הצמדה אחר