צמוד שכר משלים חודשי

חישוב שכר לפוליסה

השלמה עד מלוא שכר מבוטח
ניתן לקבוע תקרה/רצפהחישוב פרמיה

אחוז משכר לפוליסההערה

למובטח יכולה להיות רק פוליסה אחת מסוג זה


לא ניתן לקבוע סוג הצמדה זה בסעיף נפרד של פוליסה עם סוג הצמדה אחר