סדר עדיפויות בחלוקת פרמיה

חלוקת פרמיות בין הפוליסות מתבצעת לפי סדר הבא:

  1. פוליסות צמודות מדד, צמודות מדד חודשי, צמודות מדד משוקלל, קבועות ופוליסות עם כיסוי משתנה תמיד מקבלות את הסכומים שהן מבקשות ללא תנאי.

  1. פוליסות צמודות שכר עם תקרה מזכה מקבלות סכומי פרמיה מחושבים כאחוז הנקוב בפוליסה משכר של המבוטח או מתקרה מזכה כפי שהוגדרה ב קבועי מערכת – לפי הקטן שבהם. פוליסות מסוג זה מקבלות את סכומי הפרמיות בכפוף להפרשות המוגדרות בכרטיס הגבייה של המבוטח לאחר תשלום בפוליסות מוגדרות בסעיף קודם (1).


במידה ויש יותר מפוליסה אחת מסוג זה וסכום הכולל הדרוש להם עולה על יתרת ההפרשה שזמינה לחלוקה היתרה תתחלק בינן בפרופורציה לאחוזים הנקובים בהן.

  1. פוליסות צמודות שכר לפוליסה/צמודות שכר חודשי: שכר לפוליסות כפוף ליתרה לאחר חלוקת משכורת המבוטח בין הפוליסות העדיפות יותר.

  1. פוליסות צמודת שכר כולל