רישום תשלום אחד עבור מספר מעסיקים

כאשר בוצעה הפקדה לחשבון קופה מסוימת עבור יותר ממעסיק אחד (ורק אז), חלה חובה לציין את הסכום הכולל בפרטי תשלום עבור כל אחד מהמעסיקים. הדרישה נכנסת לתוקף בעקבות פרסום עמדת ממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.


ניישם את הדוגמה שמובאת במסמך הנ"ל לרוביקון:


מחשבון נאמנות של הסוכנות בוצעה הפקדה בסך 10,000 ₪ אשר מכילה 7,000 ₪ עבור מעסיק א' ו-3,000 ₪ עבור מעסיק ב'. התשלומים עבור כל מעסיק ייראו כדלקמן:


מעסיק א':מעסיק ב':כפי שרואים בתמונות למעלה, את הסכום הכולל יש לרשום בשדה "סכום כולל".


יודגש כי בכל מקרה אחר, כלומר כאשר ההפקדה שבוצעה מתייחסת רק למעסיק אחד, אין צורך בעדכון סכום כולל - הוא יירשם אוטומטית כשווה לסה"כ תשלום עבור מעסיק. לא ניתן לרשום בשדה זה סכום קטן מסה"כ תשלום עבור מעסיק.


עמדת הממונה הנ"ל מציינת כי עד ליום 31 במרס 2017 לא נדרשת התאמה בין סכום הכולל שהופקד בחשבון לבין סה"כ תשלומים עבור מעסיקים שמועברים באותו קובץ.


משמעות של הדרישה לאחר כניסתה לתוקף: אם בוצעה הפקדה אחת עבור כמה מעסיקים יש להעביר דיווח עבור כל המעסיקים האלה (ורק עבורם) בקובץ אחד.