פרמטרים לוגיים

בפרמטרים לוגיים יש לקבוע אחד משני ערכים אפשריים: כן או לא. חוסר נתון מתפרש כ"לא"