הפעלת השירות

תנאי מוקדם להפעלת השירות - התקשרות עם ספקים חיצוניים כמפורט מטה.


לצורך סליקה בכרטיסי אשראי:


פיי פלוסלצורך הפקת חשבוניות - אחד מאלה:


אי קאונט


אקאונט בוק