הגדרת מסלול

ניווט למסך: תפריט עליון >> תכניות שירות >> נוספותלהגדרת מסלולים יש להקליק על לחצן "מסלולי שירות" המודגש בתמונה למעלה. ייפתח מסך הגדרות המסלולים:להוספת מסלול חדש יש להקליק על בחלק העליון השמאלי של המסך


בצד שמאל יש לעדכן שדות - פרמטרים של המסלול:


 1. שם מסלול: תקלידו שם לבחירתכם, קומפקטי ככל האפשר


 1. עמלה מינימלית: סכום חיוב מינימלי בו יחויב לקוח כל תקופת חיוב


 1. שיטת חיוב:


ערכים אפשריים ומשמעותם:

 • על כל פעולה - כל פעולה שבוצעה בתקופה תגרום להוספת סכום החיוב

 • על כל פעולה חורגת - כל פעולה מעבר למכסה תקופתית תגרום להוספת סכום חיוב

 • סכום קבוע ללקוח - סכום החיוב יהיה קבוע ומוגדר בכרטיס הלקוח. כאשר נבחרה אופציה זו לא תהיה השפעה לשדה "עמלה מינימלית" כפי שצוין בסעיף 2 למעלה 1. מכסת פעולות לתקופה: כמות פעולות מירבית שלא תגרום לעליית סכום החיוב. כל פעולה נוספת תיחשב פעולה חורגת.


 1. תקופת חיוב: תקופה שעבורה יחושב סכום לחיוב. למשל, כדי להסיק מסקנה שבוצעו 2 פעולות חורגות המערכת צריכה לספור את כל הפעולות שבוצעו בתקופה מול הלקוח. כאשר מוגדרת תקופת חיוב - חודש - המערכת תספור את כל הפעולות שבוצעו מהראשון לחודש עד ליום האחרון של אותו חודש.


 1. תדירות גביה: זמן שחולף עד לחיוב הבא. להבדיל מתקופת חיוב, מדובר לא בחישוב סכומים אלא בביצוע תשלומים בפועל. למשל, חישוב חשבון יכול להיות עבור כל חודש, אך תשלום יכול להתבצע פעם ברבעון.


 1. עמלת פעולה חורגת: סכום לחיוב אשר מתווסף לחשבון תקופתי עבור כל פעולה מעבר למכסה תקופתית (ראו סעיף 4 למעלה)


 1. אחוז הנחה לתעריפון: אחוז הפחתת מחיר עבור כל פעולה שמוגדרת תחת תעריפון


 1. הסכומים כוללים מע"מ: כאשר מסומן "כן" המערכת תפצל את הסכום לחיוב בהתאם לשיעור המע"מ, כאשר מסומן "לא", המערכת תוסיף מע"ם לסכומים שנקבעו.


 1. משפחתי: כאשר מסומן "כן" - המערכת תתייחס לכלל הפעולות שנרשמו בכרטיסי הלקוח, הילדים שלו ובן/בת  זוגו כאחד לצורך עריכת חשבון.

 2. ילדים עד גיל: כאשר מסומן "כן" בשדה "משפחתי" כפי שמוסבר בסעיף 10 למעלה, הילדים עד הגיל שצוין יכנסו לחישוב חשבון אחיד עבור לקוח-בעל מסלול משפחתי.